Dotisk Promluv Charlese Journeta

V nakladatelství Krystal OP vyšel dotisk knihy Promluvy o milosti, o Eucharistii, o Marii, o Duchu svatém. Ochutnávku najdete na blogu.