O trojí potřebnosti Kristova příchodu

VII. adventní kázání

Bernard z Clairvaux

Jestliže zbožně slavíme příchod Páně, děláme to, co se sluší; vždyť přece nejen k nám, ale kvůli nám přišel ten, který nic z našich věcí nepotřebuje. Avšak jak veliká je naše potřebnost, to se zřetelně ukazuje právě z velikosti jeho důstojnosti. Nejen ze samotné ceny léku poznáváme nebezpečnost choroby; množství nemocí si uvědomujeme také podle množství léčebných prostředků. Vždyť pročpak existují rozdílné milosti, jestliže tu není žádná rozdílnost potřeb? Je jistě obtížné vystihnout v jednom kázání všechny potřeby, které máme; ale napadají mě tři, které jsou společné všem a jsou jakýmsi způsobem základní. Jistě mezi námi není nikdo, kdo by občas nepotřeboval radu, pomoc a ochranu. Je proto všeobecná tato trojí bída lidského rodu a dokud žijeme v krajině stínu smrti, ve slabosti těla a v místě pokušení, jsme tímto trojím, jak vidíme, žalostně zatíženi. Neboť se snadno necháváme zavést na scestí, jsme slabí pro dílo, které máme vykonat, a nemáme dost sil k tomu, abychom mohli vytrvat. Chceme-li rozlišovat mezi dobrem a zlem, jsme oklamáni; snažíme-li se konat dobro, umdléváme; a pokoušíme-li se odporovat zlému, jsme sraženi a přemoženi.

Proto je nutný příchod Spasitele, je nezbytná přítomnost Krista pro lidi, kteří jsou takto zatíženi. Kéž tedy takto přijde, aby se svou nesmírnou důstojností přebýval v nás a osvětloval naši slepotu, zůstával s námi a pomáhal naší slabosti, stavěl se za nás, chránil nás a bojoval za nás v naší nedostatečnosti. Je-li on v nás, kdo nás oklame? Je-li on s námi, co nemůžeme vykonat v tom, který nás posiluje? Je-li on s námi, kdo proti nám? Je to věrný rádce, který nejenže nemůže být oklamán, ale ani klamat; silný pomocník, který se neunaví; mocný ochránce, který i samotného Satana rychle potře a podrobí a všechny jeho nástrahy zlomí. Není divu, vždyť on je Boží moudrost, která vždy pohotově poučí nevědomé; on je Boží síla, pro kterou je snadné občerstvit zesláblé i zachránit ty, kdo jsou v nebezpečí. Tedy k takovému vychovateli, moji bratři, utíkejme při každém zaváhání; tohoto tak silného pomocníka přivolejme ke každé naší činnosti; tomuto tak věrnému ochránci svěřujme své duše v každém zápase. Vždyť on proto přišel na svět, aby přebýval v lidech, s lidmi a pro lidi, aby naše temnoty osvěcoval, v našich námahách nám ulehčoval a nebezpečí od nás zaháněl.

Ukázka z Kázání pro dobu adventní a vánoční (Bernard z Clairvaux, 2., jednojazyčné vydání), která vyšla v nakladatelství Krystal OP