Sdružení

kněží a jáhnů

Diecézní kněží a jáhni, kteří se připojují k řádu a jsou součástí dominikánské rodiny, se nechávají utvářet duchem svatého Dominika a usilují o dokonalejší apoštolský život. Nevstupují však do řeholní komunity, ale nadále slouží Božímu lidu kázáním a svátostnou službou tak, jak ji přijali – ve farnostech pod vedením vlastního biskupa. Slibem, kterým se začleňují do dominikánské rodiny, získávají podíl na milostech a poslání řádu. Sdružují se do jednoho společenství a získávají tak nový důvod, aby více usilovali o dokonalost před Bohem a horlivě pracovali pro spásu všech lidí.

Kontakt

Vladimír Josef Slámečka
Přemyšlenská 62/505, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
slamecka@fel.cvut.cz

Vznik a rozvoj

Sdružení kněží a jáhnů má své počátky v třetím řádu sv. Dominika, který původně zahrnoval jak laiky, tak diecézní kněze. V roce 1968 došlo k rozdělení třetího řádu na laickou a kněžskou část, vznikla dvě samostatná sdružení s vlastními stanovami. Na území české provincie jsou členy sdružení kromě kněží také trvalí jáhni.

V současné době má sdružení celkem 368 členů v 17 zemích a 23 provinciích. V České republice je ve sdružení 17 členů (10 kněží a 7 trvalých jáhnů).

Činnost

Členové sdružení vykonávají kněžskou a jáhenskou službu ve svých farnostech pod vedením svého biskupa.

Ve svém životě a poslání se po vzoru svatého Dominika cele zaměřují na apoštolát, který je zakotven v usilovné modlitbě, dobrovolné chudobě a neúnavném studiu posvátné nauky. Společný život členů sdružení probíhá formou pravidelných setkání, která jsou věnována modlitbě, studiu a sdílení zkušeností.

Osobnosti

Mezi dominikánské terciáře patřili např. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673–1716) a Josef kardinál Beran (1888–1969).