AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Velikonoční poselství

Náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, který se z lásky k nám lidem stal člověkem a dal svůj život za nás jako oběť, je o Velikonocích více než kdykoliv jindy středem našeho života. Jeho oslavujeme v liturgii, o něm rozjímáme v modlitbě, snažíme se mu sloužit jako kazatelé jeho evangelia, radostné zvěsti o jeho spásonosné smrti a zmrtvýchvstání.

Náš duchovní život, který sdílíme se všemi, kdo se připojují v těchto dnech k liturgii slavené v našich kostelích i s těmi, kdo jsou s námi pouty Kristovy lásky ve spojení na dálku, živíme rozjímáním ze svatých Písem a z bohaté církevní Tradice.

Jedním z mocných a krásných textů o Kristu, velikonočním beránkovi, nám zanechal biskup Meliton ze Sard ve svých velikonočních homiliích:

„Kristus je ten, který v mnohých mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn.

Kristus je ten, který se v Panně stal člověkem, který byl pověšen na dřevo a pohřben do země, který vstal z mrtvých a vystoupil do výšin nebes.

Kristus je ten nový beránek, který neotevřel ústa, ten beránek zabitý, narozený z Marie, krásné ovečky. On je ten, který byl vyhnán ze stáda a vlečen na porážku, který byl večer obětován a v noci pohřben; ten, kterému nebyly na dřevě zlámány kosti a pod zemí se nerozpadl v prach; ten, který vstal z mrtvých a vzkřísil člověka z nejhlubšího hrobu.“

Radost z víry, z kontemplace nám zjevených tajemství a z Kristovy lásky, která nás zve k opětování, přejí všem bratři dominikáni!