AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Dominikánky mnišky

Sestry dominikánky

Sdružení kněží a jáhnů

Laické sdružení

Institut Dílo bl. Zdislavy

Růžencové bratrstvo

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Partikulární směrnice Laických sdružení sv. Dominika

Podle požadavku Stanov a s ohledem na konkrétní místní podmínky upřesňují jednotlivé provincie obecné předpisy v partikulárních směrnicích. Tyto směrnice, které vypracovávají jednotlivá Laická sdružení, potvrzuje magistr Řádu. Partikulární směrnice platné v naší provincii vypracovala v únoru 1992 pracovní skupina jmenovaná provinčním moderátorem. Text směrnic v témže roce přijala provinční rada Laických sdružení a schválil provinciál Československé dominikánské provincie o. Dominik Duka OP a magistr Řádu o. Damian Byrne OP. Ten současně přenesl pravomoc schvalovat Směrnice a jejich změny na provinciála. V letech 1997 - 1999 byly Směrnice podle požadavků a připomínek členů Laických sdružení postupně upraveny a provinční rada schválila rozsáhlé dodatky. Konečné znění promulgoval o. Damián Němec OP, provinciál České dominikánské provincie dne 18. dubna 2000.

Tyto směrnice jsou platné na území České dominikánské provincie.

Preambule

Dominikánská rodina se sestává z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek, ze sester (kongregace), z členů světských (sekulárních) institutů, z členů sdružení kněží, jáhnů a laiků a dalších asociací legitimně k ní připojených. (srv. LCO 1 - Základní ústava, § IX; LCO 141 - 153)

Základním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika (dále jen "LS") jsou Stanovy Laických sdružení sv. Dominika (dále jen "Stanovy"), vypracované na mezinárodním zasedání LS v Montréalu ve dnech 24. - 29. července 1985, schválené Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty a promulgované spolu s Všeobecnými vyhlášeními ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika (dále jen "Vyhlášení") magistrem řádu o. Damiánem Byrne OP dne 28. ledna 1987.

V těchto partikulárních směrnicích (dále jen "Směrnicích") jsou Stanovy a Vyhlášení aplikovány na konkrétní místní podmínky LS na území České dominikánské provincie. (srv. článek 24 Stanov; článek 1 Vyhlášení)

I. Život bratří a sester

Obecná ustanovení

1. Členové LS následují sv. Dominika, který toužil po spáse duší a tomuto cíli podřizoval celý svůj život. Podle jeho vzoru hlásají slovem i životem poznanou pravdu a usilují o vlastní křesťanskou dokonalost ve společenství bratří a sester.

2. Způsob života a poslání členů LS vymezují Stanovy, které zároveň předkládají hlavní prostředky k uskutečňování a prohlubování tohoto poslání. Členové ať uchovávají Stanovy ve svých srdcích a společenstvích jako vynikající prostředek růstu ve svém povolání a usilují o hlubší porozumění předpisům Stanov a jejich věrnější zachovávání.

3. Členové LS ať moudře a zodpovědně, «ne jako otroci podrobení zákonu, ale jako svobodní lidé v milosti» (srv. LCO 1 - Základní ústava, § VI), v neustálém dialogu s Bohem a ve spojení s ostatními členy sdružení nacházejí vlastní konkrétní podobu naplňování slibu podle svého stavu, aktuálních možností a potřeb církve, s ohledem na apoštolské projekty České dominikánské provincie a celého Řádu.

4. Hlavními pilíři dominikánského povolání jsou modlitba, studium a apoštolát. Modlitba a studium jsou zdroje, z nichž apoštolát čerpá sílu a poznání pravdy. Specifickým prvkem života členů LS je kajícnost. Všichni členové ať se starají o to, aby v jejich životě osobním i společném žádný z těchto prvků nechyběl.

5. § 1. Pro snazší a správnější vymezení osobního povolání a k podpoře společného života členů LS jsou některé z prostředků, respektive forem apoštolátu uloženy všem členům jako závazné. Tyto závazky jsou vymezeny v článcích 8 a 12 Směrnic. Představují minimum povinností, které by mělo být východiskem stálého duchovního růstu a zpřesňování a upevňování povolání každého člena. Členové ať se vyhýbají samoúčelnému plnění povinností a po vzoru sv. Dominika se nechají vést a utvářet touhou opětovat Boží lásku a sloužit spáse všech lidí.

§ 2. Jednotlivá místní sdružení (dále jen "MS") mohou pro podporu společného života a apoštolátu svých členů přijímat další společné závazky způsobem, který určí rada MS.

6. § 1. Slib života podle Stanov1 a jednotlivé předpisy Stanov a Směrnic nezavazují členy LS pod hříchem. (srv. článek 2 Vyhlášení) Opomíjením a porušováním předpisů se však členové zříkají podílu na dobrodiních a zaslíbeních Řádu.

§ 2. Od jednotlivých předpisů a závazků osvobozuje dispenz představeného MS, řádového asistenta, provinčního moderátora, provinčního promotora nebo provinciála, záměna za jiný úkon zbožnosti či lásky a rozumný důvod (nemoc, stáří, stavovské povinnosti, služba bližnímu apod.). Udělí-li dispenz představený MS nebo řádový asistent, informují se o tom neprodleně navzájem; udělí-li dispenz jiná oprávněná osoba, uvědomí o tom neprodleně představeného MS a řádového asistenta. (srv. článek 3 Vyhlášení)

§ 3. K záměně slibu života podle Stanov nebo k dispenzi od tohoto slibu je oprávněn provinční promotor, případně provinciál, a to vždy po konzultaci s představeným MS, podle vhodnosti též s provinčním moderátorem. O záměně nebo dispenzi ať jsou neprodleně uvědoměni představený MS a řádový asistent.

Společný život2

7. Členové LS jsou povoláni k životu ve společenství bratří a sester, kteří se zvláštním Božím darem spojili v apoštolském duchu sv. Dominika. (srv. LCO 149 § 1) Společný život napomáhá duchovnímu růstu a upevňování ctností a je důležitým prostředkem přípravy na apoštolské poslání; příkladný život ve společenství bratří a sester je zároveň důležitou formou apoštolátu.

8. Členové MS ať se pravidelně, alespoň 10krát ročně, scházejí na společných setkáních. Součástí každého setkání ať je společné slavení liturgie hodin. Přiměřené místo ať je věnováno modlitbě růžence, společnému čtení a rozjímání Božího slova a vzdělávání.

9. Členové MS ať hledají i jiné formy společného života, ať se neuzavírají ve svém MS, ale účastní se života celé dominikánské rodiny a církve. Společná setkání členů MS ať jsou otevřená všem zájemcům (nově příchozím, členům jiných MS, těm, kterým členství zaniklo, hostům apod.).

Modlitba3

10. Sv. Dominik byl doma i na cestách, ve dne i v noci vytrvalý ve slavení božského oficia a v modlitbě a s velkou zbožností slavil božská tajemství. (srv. LCO 56)

Modlitba je prvním a nejdůležitějším zdrojem milosti pro růst v osobním povolání a pro hlásání. Teprve to, co je modlitbou přisvojeno, může být předáváno ostatním. Řádová tradice klade velký důraz zvláště na modlitbu liturgickou.

11. a) Členové LS ať se často účastní slavení mše svaté, liturgie hodin a ostatních forem liturgického života Řádu a církve. Při slavení liturgie hodin ať dávají přednost společnému slavení před soukromou modlitbou a pamatují, že základními pilíři této modlitby jsou ranní a večerní chvály.
b) Členové LS ať horlivě pěstují osobní modlitbu a cvičí se ve vnitřní rozjímavé modlitbě. Ať se často věnují rozjímání Písma svatého či jiných duchovních textů.
c) Ať uctívají Krista v tajemství eucharistie, aby z tohoto obdivuhodného spojení čerpali vzrůst víry, naděje a lásky; ať se často modlí před Nejsvětější svátostí.
d) Ať mají na srdci tradiční řádovou zbožnou úctu k Panně Marii. Ať zachovávají pravou zbožnost a úctu k svatému Dominikovi a k řádovým světcům, aby se povzbuzovali k jejich následování a upevňovali se ve svém povolání.
e) Ve svých modlitbách ať členové LS pamatují také na zemřelé členy MS a na zemřelé členy a dobrodince dominikánské rodiny; ať nechávají sloužit mše za zemřelé.
f) Ať neopomíjejí pravidelná duchovní cvičení (rekolekce a exercicie).

12. a) Každý člen LS ať se denně pomodlí modlitby Salve Regina a O lumen.
b) Každý člen LS ať se denně pomodlí za zemřelé členy a dobrodince dominikánské rodiny; tradiční řádovou modlitbou za zemřelé je žalm 129 De profundis a Odpočinutí věčné.
c) Alespoň jednou týdně ať se každý člen LS pomodlí část liturgie hodin a část růžence. Nejvhodnější dobou pro tyto činnosti je neděle, den Páně, případně ostatní významné dny liturgického roku a dominikánského kalendáře.
d) Všichni členové LS ať konají každoročně alespoň dvoudenní duchovní cvičení (pokud možno společná).

Studium4

13. Sv. Dominik s sebou stále nosil evangelium svatého Matouše a listy svatého Pavla; vodil bratry do škol a posílal je do větších měst, aby studovali, kázali a vytvořili konvent. (srv. LCO 76)

Studium je dalším způsobem, kterým si duše osvojuje božská tajemství. Ustavičné studium živí kontemplaci, napomáhá pochopení a věrnějšímu plnění osobního povolání a je důležitou podmínkou kazatelského poslání. Pro strohost a náročnost je jednou z forem askeze.

14. Světlem a pramenem studia je Bůh zjevující se v Písmu svatém a Tradici. Členové LS ať se proto věnují pravidelné četbě a rozjímání Písma sv., studiu spisů svatých Otců a doporučených křesťanských autorů a průběžně se seznamují s dokumenty církve a Řádu. Ať ve všem cítí s církví a jsou poslušni církevního magisteria, kterému je svěřeno autentické vykládání Božího slova.

15. Členové LS ať se průběžně vzdělávají v katolické nauce a snaží se rozvíjet své filozofické a teologické poznání. Ve studiu ať se opírají zejména o nauku sv. Tomáše Akvinského, která je dědictvím Řádu, obohacuje intelektuální život dominikánů a dává mu vlastní ráz. Poučení a povzbuzení ať čerpají také ze studia dějin církve a Řádu.

Apoštolát5

16. Svatý Dominik nesmírně žíznil po spáse všech lidí. Posílal bratry, aby kázali všem lidem, skupinám a národům, věřícím i nevěřícím a zejména chudým. (srv. LCO 98)

Hlásání Božího slova a zvěstování Krista národům je nejpřednějším úkolem Řádu. Členové LS jsou k apoštolátu pověřeni a uschopněni skrze svátost křtu a biřmování; Kristus je ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro víru a milostí slova. Dominikánský apoštolát se má vyznačovat evangelním duchem, autentickou naukou církve a sepětím se svátostmi.

17. Členové LS se na konkrétních apoštolských projektech Řádu mohou podílet modlitbou, přinášením obětí, činnou službou nebo finanční podporou. Nutným předpokladem každého apoštolátu je opravdový duchovní život usilující o svatost a dokonalost; k nejúčinnějším formám apoštolátu patří svědectví příkladného života. Hlavními oblastmi laického apoštolátu jsou rodina, farnost, MS a společenské prostředí (zaměstnání, studium, bydliště, příbuzní a přátelé, obec, stát).

18. Důležitým znakem dominikánského apoštolátu je, že tato služba je společným dílem bratří a sester. Členové LS ať proto spolupracují mezi sebou navzájem, ať se ve své službě vzájemně podporují a ochotně se zapojují do úkolů MS a Řádu. Formy účasti na poslání Řádu ať volí s přihlédnutím k potřebám MS, Řádu a církve. Ať pomáhají diecézní apoštolátní činnosti pod řízením místního ordináře a spolupracují s ostatními apoštolskými skupinami. (srv. CIC kán. 311 a 328) Každý člen LS ať si formou soukromého závazku zvolí konkrétní způsob naplňování svého apoštolského poslání.

Kajícnost6

19. Kajícnost je od samého počátku jedním z hlavních prvků života laických bratrstev. Vychází z pravdivého poznání sebe a Boha, z touhy cele se odevzdat službě Bohu a bližnímu a připodobnit se Kristu trpícímu a obětujícímu se za druhé. Je nezbytná pro zachování věrnosti osobnímu povolání a podporuje apoštolskou bdělost a horlivost. Dobrovolné pokání je jednou z forem účasti na apoštolském poslání Řádu.

20. § 1. Členové LS ať pěstují ctnost kajícnosti věrným konáním svých povinností (stavovské povinnosti, křestní závazky, závazky plynoucí ze slibu života podle Stanov), trpělivým snášením těžkostí života a také dobrovolným konáním skutků pokání (kající modlitby, společně slavené kající pobožnosti, omezení se v něčem, odepření si něčeho, konání i nepříjemných prací ke společnému užitku, hmotná podpora potřebných). Každý člen LS ať denně zpytuje svědomí a často přijímá svátost smíření.

§ 2. Podle staré řádové tradice se mezi postní dny počítají středy a pátky celého roku (nepřipadnou-li na ně slavnosti) a vigilie slavností Narození Páně, sv. Dominika, Nanebevzetí Panny Marie a Bílá sobota. K tradičním řádovým modlitbám pro dobu postní patří kající žalmy a Verše o utrpení našeho Pána Ježíše Krista od sv. Kateřiny de Ricci. O Popeleční středě a na Velký pátek se doporučuje zachovat půst o chlebu a vodě nebo čaji.

II. Výchova bratří a sester

21. a) Formace uchazečů probíhá pod vedením novicmistra podle programu postulátní formace způsobem, který stanoví rada MS.
b) Formace noviců probíhá na samostatných noviciátních setkáních pod vedením novicmistra podle programu noviciátní formace. Účast na těchto setkáních je pro novice závazná.
c) Stálá formace probíhá individuálně a v rámci pravidelných setkání MS podle programu stálé formace.

22. Program noviciátní i stálé formace připravuje komise, kterou jmenuje provinční moderátor po dohodě s provinciálem. Program formace schvaluje provinciál. (srv. článek 11 Stanov)

23. Dvakrát ročně se koná provinční setkání formátorů LS, tj. těch, kteří mají na starosti formaci členů LS (novicmistři, případně členové rady MS a řádoví asistenti). Setkání organizuje provinční moderátor (případně jeho asistent pro formaci), obsah zabezpečuje provinční promotor. Účelem setkání je:
a) projednávání postupu a obsahu formace;
b) formace těch, kteří jsou pověřeni vést druhé.

Novicmistr

24. a) Každé MS ať má svého novicmistra.
b) Novicmistr je jmenován na tři roky řádovým asistentem po dohodě s radou MS. Představený MS informuje o jeho jmenování provinčního moderátora.
c) Pokud to okolnosti vyžadují, může mít více MS společný noviciát.

25. a) Novicmistr pomáhá novým členům LS stát se samostatnými a odpovědnými křesťany, schopnými hlásat Boží slovo v duchu řádové tradice.
b) Má na starosti formaci nových členů a uchazečů (postulátní a noviciátní formace). Její průběh zabezpečuje ve spolupráci s řádovým asistentem a radou MS podle provinčního programu formace.
c) Spolupracuje s radou MS a řádovým asistentem při zajišťování stálé formace členů MS.
d) Je povinen účastnit se jednou ročně provinčního setkání formátorů LS.

III. Struktura a řízení sdružení

Místní sdružení

26. Základní jednotkou LS je místní sdružení. Řádným členem LS je ten, kdo složil časné nebo věčné sliby. (srv. článek 14 Stanov)

27. § 1. K založení nového MS se vyžaduje alespoň pět členů, případně noviců.

§ 2. V případě noviců se postupuje takto: Uchazeči navážou kontakt s provinčním moderátorem. Provinční moderátor zajistí vhodného člena dominikánské rodiny, který povede formaci uchazečů a jejich přípravu k přijetí do LS (obláčka - zahájení noviciátu). Uchazeči jsou přijati do noviciátu provinčním moderátorem nebo jím delegovanou osobou za přítomnosti provinčního promotora (nebo jím delegované osoby). Další postup probíhá podle článku 28 Směrnic. Slib života podle Stanov přijímá v tomto případě provinční moderátor (nebo jím delegovaná osoba) za přítomnosti provinčního promotora (nebo jím delegované osoby).

28. MS zřizuje provinciál po konzultaci s provinčním moderátorem a se souhlasem místního biskupa; zároveň (na dobu nejdéle jednoho roku) jmenuje představeného a případně také novicmistra tohoto MS. Během jednoho roku proběhnou řádné volby rady MS a ta ze svých členů zvolí nového představeného způsobem stanoveným Směrnicemi. V případě noviců probíhají volby rady MS a představeného poté, kdy alespoň tři z noviců složí sliby. (srv. článek 30 Směrnic)

29. Samým zřízením provinciálem se MS stává právnickou osobou. Dokladem o existenci a právní subjektivitě je zřizovací listina vystavená provinciálem po obdržení písemného souhlasu místního ordináře. (srv. CIC kán. 312 § 2) Oficiální název MS zní: Místní laické sdružení sv. Dominika v N. Podle charakteru činnosti může být MS jako církevní právnická osoba evidováno státními orgány.

Volby

30. Volební hlas (aktivní i pasivní)7 má každý řádný člen. (srv. článek 26 Směrnic)

31. V případě, že se člen MS po dobu delší jednoho roku bez spravedlivého důvodu schváleného radou MS neúčastní společného života sdružení, může jej rada MS zbavit aktivního i pasivního volební hlasu. Kdo byl takto zbaven volebního hlasu, znovu jej získá po uplynutí tří let od obnovení své účasti v životě sdružení.

32. Protože volební právo je k dobru sdružení i celé dominikánské rodiny, jsou všichni voliči povinni uposlechnout svolání k volbě. Volič, který se bez spravedlivého důvodu schváleného předsedajícím volby nezúčastní, zůstává zbaven aktivního i pasivního volebního hlasu po tři a půl roku ode dne konání této volby.

33. Při každé volbě ať je předseda, zapisovatel a dva sčitatelé. (srv. CIC kán. 173) Volbě rady MS a představeného MS předsedá dosavadní představený, nebo není-li přítomen, jeho zástupce nebo ten z přítomných voličů, který je nejdéle členem LS; volbě provinčního moderátora předsedá dosavadní moderátor, nebo není-li přítomen, jeho socius nebo ten z přítomných voličů, který je nejdéle členem LS.

34. Je vyloučeno dát se zastupovat při hlasování. Platně mohou hlasovat jen přítomní voliči. K platnosti volby se vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny voličů. Každá volba se děje skrutiniem neboli tajnými hlasy napsanými na lístcích, a to samotnými voliči. K platnosti hlasu se vyžaduje, aby byl svobodný, tajný, určitý, jistý a bezvýhradný. (srv. CIC kán. 172 § 1; LCO 449 a 450)

35. a) Když je hlasování právoplatně vykonáno, ať se pokládá za zvoleného ten, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů, přičemž se do celkového počtu hlasů nezapočítávají hlasy neplatné a hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování. K dosažení této většiny se může konat více, maximálně však sedm skrutinií.
b) V případě, že zvolený volbu nepřijme, volby se opakují. Případy, kdy z nějakého důvodu nelze dosáhnout konečného výsledku, řeší provinciál.

Volba rady a představeného MS

36. Představený MS nebo jeho zástupce je povinen na tuto volbu svolat všechny voliče způsobem předepsaným radou MS. Rada MS dále stanoví důsledky nedodržení předepsaného způsobu svolávání voličů. (srv. CIC kán. 166) Zápis o volbě pošle předseda volby provinčnímu moderátorovi a uloží v archivu MS. Volba provinčního moderátora

37. Provinční moderátor nebo jeho socius je povinen na tuto volbu svolat všechny voliče nejpozději 60 dní před datem konání volby. Svolání ať je provedeno písemně s udáním data a místa konání volby. Není-li dodržen předepsaný způsob svolávání voličů, rozhodne provinční rada o dalším postupu. Předseda volby pošle zápis o volbě provinciálovi, provinčnímu promotorovi a uloží v archivu LS.

38. Zvolený do úřadu provinčního moderátora je povinen si do 14 dnů od přijetí volby vyžádat potvrzení volby od provinciála, buď sám, nebo prostřednictvím jiného. (srv. CIC kán. 179 a 317) Písemné potvrzení volby se uloží v archivu LS.

Rada MS

39. Členové MS volí ze svého středu radu MS. Počet členů rady MS se stanovuje dohodou. Rada MS je volena na tři roky, způsob volby je stanoven v článcích 30 - 36 Směrnic. (srv. článek 21 a, b Stanov)

40. a) Rada MS řídí činnost sdružení.
b) Projednává přijímání uchazečů a skládání slibů (srv. články 51 a 53 Směrnic); řeší případy dlouhodobé neúčasti členů MS na životě sdružení. (srv. článek 31 Směrnic)
c) Má poradní hlas při jmenování řádového asistenta. (srv. článek 45 Směrnic)
d) Má na starosti stálou formaci členů MS. Její průběh zabezpečuje ve spolupráci s řádovým asistentem a novicmistrem podle provinčního programu formace.
e) Spolupracuje s novicmistrem a řádovým asistentem při zajišťování průběhu postulátní a noviciátní formace.
f) Organizuje ve spolupráci s řádovým asistentem rekolekce pro členy MS.
g) V případě potřeby se některý z členů rady MS účastní provinčního setkání formátorů LS, zvláště tehdy, není-li na tomto setkání přítomen novicmistr téhož MS.
h) Zajišťuje kontakt s jinými MS a s ostatními větvemi dominikánské rodiny.

41. V případě malého počtu členů se mohou členové MS rozhodnout radu MS nevolit. V takovém případě plní úkoly rady celé MS, a platí pro ně vše, co je řečeno o radě MS s výjimkou ustanovení o funkčním období a volbách rady MS.

Představený MS

42. Členové rady volí ze svého středu představeného MS na tři roky způsobem předepsaným články 30 - 36 Směrnic. (srv. článek 21 a, b Stanov) Je-li MS evidováno státními orgány jako církevní právnická osoba, vyžaduje volba představeného MS potvrzení provinciálem. Zvolený do úřadu představeného je v tomto případě povinen si do 14 dnů od přijetí volby vyžádat potvrzení volby od provinciála, sám, nebo prostřednictvím jiného. Písemné potvrzení volby uloží představený v archivu MS a zašle je provinčnímu moderátorovi k uložení do archivu LS. (srv. CIC kán. 179 a 317)

43. a) Představený MS řídí činnost rady MS a společná setkání členů MS. Zajišťuje kontakt s provinčním moderátorem a řádovým asistentem a zastupuje MS v provinční radě LS. (srv. článek 66 c, d Směrnic)
b) Přijímá uchazeče do MS a sliby života podle Stanov skládané členy MS. (srv. články 52 a 54 Směrnic)
c) Informuje provinčního moderátora o jmenování novicmistra, přijímání uchazečů, skládání slibů a ukončení členství. Zasílá provinčnímu moderátorovi písemný zápis o volbě rady a představeného MS, případně též o potvrzení představeného MS provinciálem (srv. článek 42 Směrnic), o přijetí členů, skládání slibů a ukončení členství.
d) Na základě pověření provinčním moderátorem zajišťuje kontakt se samostatnými členy LS. (srv. článek 48 Směrnic)
e) Zajišťuje uspořádání a průběh voleb rady MS a představeného MS; předsedá této volbě.
f) Je povinen spravovat archiv MS. Ať jsou v něm uloženy:
— originál zřizovací listiny MS;
— další dokumenty, existují-li (doklad o registraci MS, doklad o přidělení IČO, smlouva o účtu, účetní agenda apod.);
— zápisy o volbě rady a představeného MS, případně též o potvrzení představeného MS provinciálem, zápisy o přijetí členů a o složení slibů;
— seznam všech členů MS s kontaktními adresami, s daty přijetí do sdružení a složení slibů.
Po skončení svého oficia je představený MS povinen předat úplný archiv svému nástupci.
g) Má právo dispenzovat členy MS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic. (srv. článek 6 § 2 Směrnic)

44. Představený jmenuje svého zástupce (z členů rady MS), který ho bude za jeho nepřítomnosti zastupovat. V případě odstoupení představeného plní zástupce jeho úkoly do té doby, než je zvolen a případně též provinciálem potvrzen nový představený.

Řádový asistent

45. Řádový asistent je písemně jmenován provinciálem po konzultaci s provinčním promotorem a radou MS. Tuto funkci mohou vykonávat: řádový kněz, řádová sestra, kněz nebo jáhen - člen sdružení sv. Dominika.

46. a) Řádový asistent vykonává dohled v záležitostech nauky, duchovního života a bratrského soužití členů MS.
b) Účastní se všech společných setkání MS.
c) Je přítomen přijímání uchazečů a skládání slibů v MS. (srv. články 52 a 54 Směrnic)
d) Zprostředkovává kontakt s jinými větvemi dominikánské rodiny.
e) Účastní se zasedání rady MS a má zde poradní hlas.
f) Po dohodě s radou MS jmenuje novicmistra.
g) Spolupracuje s radou MS a novicmistrem při zajišťování stálé formace a formace nových členů a uchazečů.
h) Ve spolupráci s radou MS a provinčním promotorem zabezpečuje obsah každoročních rekolekcí.
i) V případě potřeby, především na požádání rady MS, se účastní provinčního setkání formátorů LS. (srv. článek 23 Směrnic)
j) Má právo dispenzovat členy MS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic. (srv. článek 6 § 2 Směrnic)

Samostatní členové

47. Samostatní členové jsou po dohodě s provinčním moderátorem přijímáni do vhodného MS (z hlediska vzdálenosti, zaměření či možnosti zabezpečit formaci samostatného člena) obvyklým způsobem. Účast na společném životě a formace těchto členů jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám.

48. Dosavadní samostatní členové nebo samostatní členové ze zrušených nebo zaniklých MS jsou buď přijati do vhodného MS (podle vzdálenosti, zaměření nebo možnosti zabezpečit formaci samostaného člena), nebo provinční moderátor písemně pověří představeného vhodného MS zajišťováním kontaktu příslušného člena s dominikánskou rodinou.

Přestup

49. Člen LS může přestoupit do jiného místního sdružení se souhlasem rady tohoto MS a s vědomím provinčního moderátora a rady MS, kterého byl dosud členem.

Zrušení MS

50. Provinciál s vědomím provinčního moderátora zruší MS, pokud počet jeho členů je po tři roky menší než 3; provinciál po konzultaci s provinčním moderátorem a provinčním promotorem zruší MS, pokud MS závažným způsobem nenaplňuje své poslání. Členové zrušeného MS postupují dále podle článku 48 Směrnic.

Přijímání kandidátů, sliby

51. Uchazeč může po odpovídající době (zpravidla ne menší než tři měsíce) své účasti na životě MS požádat o přijetí. Rada MS po vyslechnutí názoru řádového asistenta, novicmistra a členů MS rozhodne o přijetí prostou většinou hlasů. Pro přijetí se vyžaduje splnění následujících podmínek: uchazeč dovršil věk 18 let, je katolík, je biřmován. Charakter života člena LS nedovoluje, aby byl zároveň členem jiného sdružení věřících, o nichž mluví CIC kán. 303.

52. Uchazeč je přijat na zkušební dobu představeným MS za přítomnosti zástupce magistra Řádu, kterým je zpravidla řádový asistent, obřadem podle Směrnic (viz příloha). (srv. článek 16 Stanov)

53. Po uplynutí jednoho roku zkušební doby (pokud nedojde k jejímu prodloužení - maximálně však o jeden rok) ať uchazeč požádá o složení "časného slibu" na dobu určitou (zpravidla na tři roky). Na základě posudku novicmistra a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o složení časného slibu života podle Stanov. Po uplynutí této doby schvaluje rada MS stejnou procedurou žádost o slib "po celý život" ("věčný slib") nebo ještě jednou žádost o časný slib (ne déle než na tři roky).

54. Slib života podle Stanov přijímá představený MS za přítomnosti zástupce magistra Řádu, kterým je zpravidla řádový asistent, obřadem podle Směrnic (viz příloha). (srv. článek 17 Stanov)

55. Kdo po uplynutí stanovené doby nepožádá o složení slibu, případně o prodloužení zkušební doby (nejdéle však o jeden rok) nebo mu není dovoleno slib složit, přestává být členem LS.

Provincie

56. LS na území České dominikánské provincie má status právnické osoby.

Provinční rada

57. Každé MS má v provinční radě LS svého zástupce. Zástupce MS v provinční radě je představený MS nebo jím pověřená osoba, která je řádným členem LS. Provinční rada koordinuje činnost místních sdružení na území České dominikánské provincie. Volí na tři roky způsobem stanoveným v článcích 30 - 38 Směrnic provinčního moderátora LS. (srv. článek 20c Stanov)

58. Provinční rada se schází alespoň jednou ročně. Zasedání provinční rady svolává provinční moderátor nebo socius moderátora. Svolání ať je provedeno písemně s udáním data a místa zasedání, a to nejpozději 40 dní před datem zasedání.

Představení MS obdrží nejpozději 40 dní před zasedáním materiály, které zde budou projednávány, včetně zprávy o hospodaření, kterou vypracovává ekonom sdružení. (srv. článek 63 Směrnic)

Každý člen LS přímo nebo prostřednictvím představeného může posílat návrhy a žádosti provinční radě.

59. a) Provinční rada volí na tři roky ekonoma (podmínkou řádné členství v LS) spravujícího majetek LS. Ekonom průběžně informuje provinčního moderátora o své činnosti a předkládá mu čtvrtletní vyúčtování. Ze svého hospodaření se zodpovídá provinční radě jednou do roka. (srv. článek 63 Směrnic)
b) Provinční rada projednává a schvaluje partikulární směrnice a nové návrhy a připomínky k těmto směrnicím.
c) Provinční rada ustanoví prostředek pro šíření oficiálních informací a zajišťování kontaktu provinčního moderátora s místními sdruženími.

Provinční moderátor

60. a) Provinční moderátor zastupuje LS v provincii jako právnickou osobu a má právo účasti jako host na řádové provinční kapitule.
b) Svolává a řídí zasedání provinční rady LS. (srv. článek 58 Směrnic)
c) Zajišťuje uspořádání a průběh voleb nového provinčního moderátora a ekonoma LS, předsedá těmto volbám. (srv. články 33 a 37 Směrnic) Se souhlasem provinční rady jmenuje socia provinčního moderátora.
d) Zajišťuje formaci samostatných členů a uchazečů. (srv. články 27 § 2, 47 a 48 Směrnic)
e) Zajišťuje evidenci MS na území provincie. (srv. článek 64 d Směrnic)
f) Jmenuje komisi na vytváření programu noviciátní, případně stálé formace. (srv. článek 22 Směrnic)
g) Je povinen spravovat archiv LS. (srv. článek 64 Směrnic)
h) Má na starosti záležitosti formace, společného života a apoštolátu, zprostředkovává kontakty s jinými větvemi dominikánské rodiny a s LS v zahraničí. (srv. CIC kán. 328 a 329) Se souhlasem provinční rady může jmenovat až tři asistenty, kteří mu pomáhají ve vykonávání oficia v jednotlivých vymezených oblastech. Oficium asistenta končí rezignací přijatou moderátorem, rozhodnutím provinčního moderátora, volbou nového moderátora.
i) Ve spolupráci s provinčním promotorem organizuje provinční setkání formátorů LS. (srv. článek 23 Směrnic)
j) Má právo dispenzovat členy LS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic. (srv. článek 6 § 2 Směrnic)

Provinční promotor (promotor pro dominikánské konsociace)

61. a) Provinční promotor je členem provinční rady LS, účastní se jejích zasedání.
b) Jako zástupce provinciála spolupracuje s řádovými asistenty při vykonávání dohledu v záležitostech nauky a duchovního života a řeší případy porušení církevní kázně ve sdruženích. Má právo vizitovat jednotlivá MS.
c) Zajišťuje kontakt LS s ostatními větvemi dominikánské rodiny, napomáhá spolupráci v oblasti formace a apoštolátu.
d) Zabezpečuje obsah provinčních setkání formátorů LS. (srv. článek 23 Směrnic)
e) Má poradní hlas při jmenování řádových asistentů. (srv. článek 45 Směrnic)
f) Je přítomen přijímání uchazečů a skládání slibu života podle stanov LS v případech popsaných v čl. 27 § 2 Směrnic.
g) Má právo dispenzovat členy LS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic. (srv. článek 6 § 2 Směrnic)

Socius provinčního moderátora

62. Provinční moderátor ať má svého socia, který mu pomáhá ve výkonu oficia nad celým LS. Socius dále zastupuje moderátora v době jeho nemoci či nepřítomnosti; v případě ukončení oficia moderátora v průběhu funkčního období svolává socius volby nového moderátora a zastupuje ho do té doby, než bude zvolen nový moderátor. Socius je ustanoven moderátorem se souhlasem provinční rady. Jeho oficium končí rezignací přijatou moderátorem, odvoláním moderátorem po souhlasu provinční rady, volbou nového moderátora.

Ekonom LS

63. a) Předkládá provinčnímu moderátorovi čtvrtletní písemné vyúčtování, které moderátor po prostudování zakládá do archivu LS.
b) Jednou ročně předkládá písemnou zprávu o hospodaření provinční radě. Tuto zprávu obdrží představení MS nejpozději 40 dní před zasedáním provinční rady. Provinční rada projedná případné připomínky, je-li třeba, pověří ekonoma přepracováním zprávy. Schválenou verzi zprávy o hospodaření uloží provinční moderátor v archivu LS a zašle provinciálovi. (srv. CIC kán. 319)
c) Zodpovídá za řádné vedení účetnictví a účetní agendy a za dodržování všech povinností, které má LS vůči státu (plnění daňových povinností, podávání daňového přiznání apod.)

Archiv LS

64. Provinční moderátor spravuje archiv LS. Ať jsou v něm uloženy:
a) základní dokumenty LS: stanovy, všeobecná vyhlášení, partikulární směrnice, promulgační listiny základních dokumentů;
b) doklady o zřízení a právní subjektivitě LS: zřizovací listina, doklad o přidělení IČO, doklad o zařazení do rejstříku MK, potvrzení statutárního orgánu, potvrzení volby provinčního moderátora;
c) záznamy o práci provinční rady: pozvánky na zasedání, presenční listiny, program a zápisy z jednání, zápisy o volbách moderátora a ekonoma, zprávy o ustanovení socia a asistentů;
d) čtvrtletní písemné vyúčtování, roční zprávy o hospodaření;
e) evidence MS: kopie zřizovacích listin MS, případně též kopie listin o evidenci MS jako církevní právnické osoby státními orgány, kopie dokladu o přidělení IČO a kopie smlouvy o účtu MS; seznam MS obsahující následující údaje: kontaktní adresa, jméno představeného, novicmistra a řádového asistenta, zprávy o přijetí členů a o slibech, zápisy o volbách rady a představeného MS, případně též o potvrzení představeného MS provinciálem, počet členů, kopie jmenovací listiny řádového asistenta, záznamy o přestupech členů;
f) kontaktní adresy členů či sdružení v zahraničí;
g) důležitá korespondence;
h) materiály k formaci;
i) další materiály určené provinční radou LS.
Po skončení svého oficia je moderátor povinen předat úplný archiv svému nástupci.

Financování práce moderátora, socia, asistentů a provinční rady

65. Jednotliví oficiálové dělají svoji práci bez nároku na odměnu; jejich služba je chápána jako podíl na životě sdružení a apoštolském poslání Řádu. Mají však nárok na hrazení výdajů, které jim vznikly v souvislosti s výkonem oficia: jízdné, poštovné, nákup kancelářských potřeb, příprava a tisk potřebných materiálů apod. Požadavek na úhradu předkládají ekonomovi LS, výdaje dokládají platným dokladem. Výšku výdajů, které vyžadují souhlas provinčního moderátora, příp. souhlas provinční rady stanoví na dané období provinční rada. Veškeré nakládání s majetkem musí být zaneseno v účetnictví sdružení.

Prostředky na hrazení všech těchto nákladů se získávají z dobrovolných příspěvků členů LS. Každý má právo vědět, jak bylo s těmito prostředky naloženo. K tomu účelu slouží písemné zprávy ekonoma, které ekonom každý rok předkládá provinční radě a které jsou zakládány v archivu LS.

Činnost sdružení a nakládání s majetkem

66. a) Činnost LS a správa majetku podléhají vyššímu řízení provinciála. (srv. CIC kán. 315 a 319; článek 20 Stanov) LS jsou povinna jednou ročně předkládat provinciálovi písemnou zprávu o hospodaření, kterou vyhotoví ekonom LS a schvaluje provinční rada LS. (srv. článek 63 b Směrnic)
b) Projekty LS a jednotlivých MS většího rozsahu a nakládání s majetkem v hodnotě převyšující částku 100.000,- Kč vyžadují předchozí souhlas provinciála.
c) Významnější projekty MS ať jsou předem projednány s provinčním moderátorem. Představený MS je povinen o takové činnosti jednou ročně informovat provinční radu LS a předkládat jí zprávu o hospodaření.
d) Provinční moderátor a představení MS ať dbají na to, aby činnost LS respektive MS byla vykonávána s ohledem na potřeby církve a ve spolupráci s jinými sdruženími křesťanů. Významnější pastorační a apoštolátní aktivity ať nejsou konány bez vědomí a souhlasu místního ordináře.

Řeholní oděv

67. Členové LS mohou nosit hábit8 při aktivním spolupůsobení při liturgických a paraliturgických úkonech na dominikánské půdě9 a v uzavřeném společenství při význačných příležitostech (přijímání do sdružení, slib)10. Podle řádové tradice mají právo na pohřbení v hábitu.

Vyloučení

68. Vyloučení přísluší provinciálovi po konzultaci s provinčním moderátorem a provinčním promotorem z velmi závažných důvodů, především z důvodů uvedených v CIC kán. 316. Rozhodnutí o opětném přijetí vyloučeného člena do LS je vyhrazeno provinciálovi po konzultaci s provinčním moderátorem.

Partikulární (provinční) směrnice

69. Partikulární směrnice a nové návrhy a připomínky jsou projednávány a schvalovány na zasedání provinční rady LS. Platnosti a účinnosti nabývají potvrzením provinciálem.

Přílohy partikulárních směrnic

Obřad přijetí do sdružení

Obřad přijetí do sdružení je vhodné spojit s bohoslužbou slova, v žádném případě však nemá být spojován se slavením eucharistie. Slavení obřadu ať vždy předsedá kněz nebo jáhen.

Kandidát (-i) vystoupí před shromáždění, podle řádové tradice učiní prostraci nebo poklekne (-ou).

Představený nebo řádový asistent (dále jen "P" nebo "A"): Co žádáš (-te)?

Kandidát (-i): Milosrdenství Boží a vaše.

P (A): Povstaň (-te).

Následuje promluva řádového asistenta (příp. představeného).

Žehnání škapulíře, růžence, příp. kříže; koná kněz nebo jáhen (dále jen "K")

A (K): Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
R: A dej nám svou spásu.
A (K): Pán s vámi.
R: I s tebou.

A (K) žehná škapulíř (-e):

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, ty jsi na sebe vzal roucho naší smrtelnosti, pokorně prosíme tvé nekonečné milosrdenství, abys požehnal tento druh oděvu a, který nařídili nosit naši Otcové na znamení pokory a nevinnosti, aby ti, kteří jej budou užívat, zasloužili si obléci tebe, Ježíše Krista, našeho Pána.
R: Amen.

A (K) žehná růženec (-ce):

Žehnám a světím tento růženec ke chvále a slávě Boží Rodičky Panny Marie a na památku tajemství života, smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Ve jménu Otce i Syna a i Ducha svatého.
R: Amen.

A (K) případně žehná kříž (-e):

Prosíme tě, svatý Otče, všemohoucí Bože, abys milostivě požehnal tento kříž a, aby ten, kdo jej bude nosit, statečně vyznával svoji víru a pro kříž tvého Syna, Ježíše Krista, dosáhl spásy.
R: Amen.

Všichni pokleknou.

A (K): Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
R: A obnovíš tvář země.

A (K): Modleme se: Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil. Dej ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista našeho Pána.
R: Amen.

Všichni vstanou.

P podává kandidátovi (-tům) škapulíř (-e) se slovy:

Přijmi (-ěte), bratře (-i), sestro (-y), škapulíř, který tvoří podstatnou část našeho dominikánského oděvu. Je to nebeská záruka blahoslavené Panny Marie našemu Řádu. Bude ti (vám) záštitou proti všemu nebezpečí duše i těla.
R: Amen.

P podává růženec (-ce):

Přijmi (-ěte) tento posvěcený růženec, který zanechal jako drahocenné dědictví svým dětem svatý Otec Dominik. Ať tě (vás) naučí modlit se a rozjímat o Kristu, jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání.
R: Amen.

P případně podává kříž (-e):

Přijmi (-ěte) kříž, znamení křesťana a následovníka Kristova. Pamatuj (-te) na svůj křestní slib a po celý život zůstaň (-te) věrný (-á), (-i) křesťanské víře, církvi a řádu.
R: Amen.

P: Je starým a úctyhodným zvykem v našem Řádě, že kandidát na znamení vnitřního odhodlání začít nový život dostává i nové řádové jméno.

P: Jak se jmenuješ?
Kandidát: Jmenuji se N. N.
P: Jako dominikánský laik se budeš jmenovat bratr (sestra) N.
Kandidát: Bohu díky.

P: Bratře, sestro, přijmi toto jméno jako program i naplnění svého života, aby na přímluvu tvého nového patrona byl dokonalý a svatý.

P a A, příp. K mu podají ruku nebo se s ním pozdraví políbením pokoje.

P: Na tvoje (vaše) přání jsem ti (vám) odevzdal roucho svatého Dominika a přijal tě (vás) do laického sdružení našeho Řádu. Protože je však možné, že se tento způsob života pro tebe (vás) nemusí hodit, povoluji ti (vám) podle stanov celý rok na zkoušku. Přičiň (-te) se, aby milost, kterou ti (vám) udělil Pán, nebyla v tobě (ve vás) nadarmo.

Novic (-ové) se přivítá (-ají) s ostatními bratry a sestrami.

A (K) ukončí obřad: Naše pomoc je ve jménu Páně.
R: Který stvořil nebe i zemi.

A (K): Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna a i Ducha svatého sestup na vás a zůstaň vždycky s vámi.
R: Amen.
A (K): Jděte ve jménu Páně.
R: Bohu díky.

Obřad slibu

Obřad slibu je vhodné spojit se slavením eucharistie.

Začíná stejným způsobem jako obřad přijetí, po vzývání Ducha svatého pokračuje A příp. K modlitbou:

A (K): Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, aby tvoji služebníci, které tíží břemeno hříchu, byli podporováni přímluvami svatého Dominika, tvého vyznavače a našeho Otce, až složí slib na tato pravidla a budou (trvale) připočteni do našeho společenství. Podej, Pane, svým služebníkům pravici, aby tě celým srdcem vyhledávali a dosáhli toho, čeho žádají. Skrze Krista, našeho Pána.
R: Amen.

Všichni vstanou.

P: Bratře (-i), sestro (-y), žádáš (-te) od nás dovolení skládat slib. Uplynula (-o) tvoje (vaše) zkušební doba (období tvých, vašich časných slibů) a já se tě (vás) táži, zda chceš (-te) (navždy) být připojen (-a), (-i) mezi bratry a sestry našeho Řádu a zachovávat pravidla laiků svatého Dominika?

R: Ano, s milostí Boží.

P: Pán, který v tobě (ve vás) započal dobré dílo, ať je sám dokoná.

Potom novic nebo člen sám zřetelně a nahlas pronese (přečte) slib, který vkládá do rukou pověřených zástupců magistra Řádu.

Slib: "Ke cti všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, ke cti blahoslavené Panny Marie a sv. Dominika, já N. N. slibuji před tebou (vámi) N. N., představeným tohoto sdružení, a tebou (vámi) N. N., asistentem v zastoupení magistra Řádu bratří kazatelů, že budu žít podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika (po tři roky) (po celý život)."

Následuje pozdravení pokoje.

______________________________

(1) Sliby skládané v LS jsou svou povahou soukromé sliby, avšak mají specifickou právní povahu vyplývající z vlastního práva LS.
(2) Srv. články 3, 5, 8, 9, 10 d, 15 Stanov.
(3) Srv. články 4, 7, 8, 10 a, b, d, g, h, 11 Stanov; článek 7 Vyhlášení.
(4) Srv. články 4, 5, 10 a, f, 13 Stanov.
(5) Srv. články 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 Stanov.
(6) Srv. články 5, 8, 10 c, e Stanov.
(7) Mít aktivní hlas znamená mít právo volit; mít pasivní hlas znamená právo být zvolen.
(8) Mužský hábit členů LS je shodný s hábitem bratří, ženský hábit je shodný s hábitem sester dominikánské kongregace s následující výjimkou: členky LS nenosí závoj ani žádnou jinou unifikovanou pokrývku hlavy.
(9) Dominikánská půda se rozumí kostely a kaple klášterů bratří, mnišek a sester dominikánských kongregací.
(10) Všechny dosud udělené výjimky se ruší.