AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Dominikánky mnišky

Sestry dominikánky

Sdružení kněží a jáhnů

Laické sdružení

Institut Dílo bl. Zdislavy

Růžencové bratrstvo

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika

Spolu se Stanovami promulgoval magistr řádu Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika, která jsou prováděcími předpisy a interpretací Stanov.

1. Stanovy, které řídí život Laických sdružení sv. Dominika, jsou základním zákonem pro laická sdružení na celém světě; tato Všeobecná vyhlášení, promulgovaná magistrem řádu, jsou prováděcími předpisy či interpretací výše řečených Stanov; provinční nebo národní směrnice, vypracované samotnými laickými sdruženími a potvrzené magistrem řádu1, jsou partikulárními normami pro laická sdružení.

2. Aby bratři a sestry z laických sdružení naplňovali to, k čemu se zavázali, "ne jako otroci podrobení zákonu, ale jako svobodní lidé v milosti", prohlašujeme, že jejich přestoupení nezakládají mravní provinění.

3. Představení sdružení mohou zákonně dočasně či trvale dispenzovat od ustanovení Stanov nebo směrnic, pokud to uznají za vhodné.

4. Provinciálové mají pravomoc dodatečně zplatnit (sanovat) neplatné právní úkony vykonané ve sdruženích, především v oblasti připuštění k profesi či příslibu života v laických sdruženích.

5. Kromě laických sdružení, o nichž pojednávají tyto Stanovy, existují sdružení kněží, která se řídí vlastní řeholí.

6. Jednotlivé směrnice mají kromě jiného určit:
a) podmínky pro přijetí do laických sdružení;
b) zkušební období i dobu profese či příslibu;
c) jak často mají bratři a sestry z laických sdružení přijímat svátosti a jaké modlitby se mají denně modlit;
d) jak často a jakým způsobem slavit setkání sdružení, a jak často konat formační setkání;
e) způsob řízení, a to jak vnitřního řízení jednotlivých sdružení, tak společného řízení sdružení na úrovni provincie či státu;
f) průběh volby těch oficiálů, pro něž to Stanovy přesně neurčují;
g) způsob a limity dispenzování;
h) modlitby za zemřelé bratry a sestry z laických sdružení a za celý řád.

7. Tradiční pobožností v řádu je růženec, jímž se za prostřednictví Panny Marie pozvedá mysl k důvěrnému nazírání Kristových tajemství. Proto je bratřím a sestrám z Laických sdružení sv. Dominika doporučena jeho každodenní recitace.

______________________________

(1) Magistr řádu dne 30. 6. 1992 schválil Akta provinční kapituly Československé provincie Řádu bratří kazatelů slavené v našem konventě sv. Jiljí, opata, v Praze ve dnech 20. – 23. 4. 1992; tato akta obsahují i Směrnice Laických sdružení sv. Dominika platné na území Československé provincie Řádu bratří kazatelů (s. 45 – 49). Zde je se schválením magistra řádu pravomoc schvalovat Směrnice a jejich změny přenesena na provinciála.