AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Kdo jsou dominikáni

Bratři kněží

Bratři spolupracovníci

Chci být dominikánem...

Kláštery

Historie

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Chci být dominikánem ...

"Bůh vám vnuknul zbožnou touhu, abyste si zvolili chudobu a přijali řeholní život, věnovali se hlásání Božího slova a po celém světě zvěstovali jméno našeho Pána Ježíše Krista."

(Papež Honorius III. v listě sv. Dominikovi a jeho bratřím)

Možná Tě napadla myšlenka stát se dominikánem – bratrem kazatelem. Možná se touto myšlenkou zabýváš stále více a rád bys měl jasno o svém životním povolání. Kristův hlas, který člověk zaslechne, může překvapit, zaskočit, vzbudit nadšení… Touto zkušeností prošli všichni bratři. První krok, obrátit se na některého z bratří, se může zdát těžký. Povolání je však nutné správně rozlišit a rozhodnout se pro ně. Jsme připraveni Ti v tom pomoci. Neváhej s důvěrou se na nás obrátit!

Bratr, kterému můžeš napsat: fr. Jan Rajlich OP

Navštiv stránky našich bratří studentů Amiculum.

Předpoklady pro ty, kdo se chtějí stát bratrem-knězem:

 • touha a rozhodnutí zasvětit svůj život službě Božího slova a spáse lidí
 • pokřtěný a biřmovaný katolík
 • spořádaný a mravně bezúhonný život
 • snaha o pravidelný duchovní život
 • předpoklady ke studiu na vysoké škole (střední vzdělání ukončené maturitou)

  Předpoklady pro ty, kdo se chtějí stát bratrem-laikem (spolupracovníkem):

 • touha a rozhodnutí zasvětit svůj život Kristu a službě církvi
 • pokřtěný a biřmovaný katolík
 • spořádaný a mravně bezúhonný život
 • snaha o pravidelný duchovní život
 • ukončené alespoň základní, lépe střední vzdělání
 • předpoklady pro praktické činnosti

  Etapy dominikánské formace:

 • Postulát. Vstupu do dominikánského řádu předchází postulát, což je doba strávená z části ve světě a z části v komunitě. Postulant – mladý muž, který žádá o vstup do řádu – prochází prvním rozlišováním svého povolání pod vedením jednoho z bratří. Část této doby (která obvykle trvá jeden rok) stráví ve světě a část v komunitě, aby mohl rozeznávat své povolání a mohl na něj svobodně odpovědět.
 • Noviciát. Noviciát je hlavním obdobím, kdy bratr rozlišuje své povolání. Noviciát začíná obláčkou – obřadem přijetí dominikánského hábitu v kruhu bratří. Hábit je znamením odhodlání následovat Krista ve stopách sv. Dominika, je znamením neustálé snahy o osobní obracení. Noviciát je společný pro bratry, kteří se chtějí stát kněžími, i pro bratry spolupracovníky. Noviciát trvá jeden rok pod vedením otce novicmistra, který pomáhá bratřím novicům růst v jejich povolání. Bratři novicové ještě nejsou členy řádu, ale žijí již v klášteře a účastní se života komunity.
 • První sliby. Složením prvních časných slibů na několik let se bratr skutečně stává řeholníkem. Zasvěcuje svůj život Bohu podle řehole sv. Augustina a stanov našeho řádu, zavazuje se žít podle evangelních rad poslušnosti, chudoby a čistoty. Bratři skládají první sliby buď jako bratři klerici a budou se připravovat na kněžství anebo jako bratři spolupracovníci.
 • Slavné sliby. Po několika letech časných slibů se bratr zasvěcuje Bohu "až do smrti" slavnými sliby. Ty se svým obsahem neliší od první profese, ale jako celoživotní závazek mají daleko větší váhu. Proto má také bratr se slavnými sliby větší díl odpovědnosti jak za vlastní formaci, tak za život celé komunity.
 • Jáhenské a kněžské svěcení. Přijetím jáhenského a o rok později kněžského svěcení bratr klerik završuje svou základní formaci, aby se plně věnoval svému povolání: kázání ke spáse duší. Do tohoto kázání spadá i vysluhování svátostí církve, nejčastěji jde o eucharistii a svátost smíření.