AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Kdo jsou dominikáni

Bratři kněží

Bratři spolupracovníci

Chci být dominikánem...

Kláštery

Historie

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Kdo jsou dominikáni

Řád kazatelů je řeholní společenství v rámci Římskokatolické církve. Jsme také známi jako dominikáni podle sv. Dominika Guzmána, který náš řád na počátku 13. století založil. Celý řád zahrnuje mužskou větev, kontemplativní mnišky, kongregace sester zaměřené na aktivní činnost, sekulární instituty, sdružení kněží a jáhnů, sdružení laiků a různá bratrstva, zejména růžencové.

Kázání je hlavním posláním dominikánského řádu. Hlásáme evangelium Ježíše Krista – Vtěleného Božího Slova, který přinesl všem lidem radostné poselství o Boží lásce a jeho milosrdenství.

Obracíme se ke všem lidem bez rozdílu, zejména k chudým a znevýhodněným.

Způsob života v řádovém společenství chápeme jako účast na poslání a životě apoštolů Ježíše Krista. Apoštolský způsob života, jak mu rozuměl sv. Dominik, je charakterizován čtyřmi základními prvky.

  • Společný život. Komunita bratří se snaží o jednomyslnost, sdílí veškerá hmotná i duchovní dobra a v každodenním životě usiluje o naplnění nejdůležitějšího pravidla života: milovat Boha z celého srdce a bližního jako sebe. Bratři se zasvěcují Bohu slibem poslušnosti a zachovávají evangelní rady čistoty a chudoby.
  • Slavení liturgie. Slavnostní a společné slavení liturgie, především eucharistie, pokládáme za jeden z hlavních úkolů našeho povolání. V liturgii bratři spolu s Kristem oslavují Boha a prosí Otce milosrdenství za celou církev i za potřeby a spásu celého světa.
  • Studium. Naše studium směřuje hlavně k tomu, abychom mohli být užiteční duchovnímu prospěchu lidí. Studium Bible a teologie nás učí chápat Boží moudrost a rozumět současnému světu. Nauková tradice řádu vede k tomu, abychom tříbili přirozený sklon lidí k pravdě. Vytrvalé studium živí kontemplaci.
  • Služba slova – kázání. Řád byl založen zvláště pro kázání a pro spásu duší. Bratři jsou po příkladu sv. Dominika posláni ke všem lidem, skupinám a národům, k věřícím i nevěřícím.