AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Úvaha k 800. výročí potvrzení řádu
papežem Honoriem III.

Dne 22. prosince to bylo přesně 800 let od potvrzení našeho řádu papežem Honoriem III. Je to příležitost především k tomu, abychom z celé duše vzdávali Bohu díky.

Poděkujme dobrému Bohu na prvním místě za svatého Dominika. Za to, že v něm utvářel milosrdné a citlivé srdce pozorné k potřebám druhých lidí. Za to, že v něm vzbudil žhavou touhu po spáse duší. Za to, že v něm podněcoval a stále udržoval apoštolskou horlivost. Za to, že mu dal nezlomnou vytrvalost a schopnost uskutečňovat Boží plány v neustále se měnících okolnostech. Děkujme Bohu Otci, který povolal Dominika, aby byl služebníkem jeho Slova. Děkujme Duchu Svatému, že v Dominikovi dal církvi charisma kázání pro spásu duší.

Děkujme Bohu, že Dominikovo dílo svěřil do zvláštní ochrany Matky svého Syna. Děkujme Bohu, že jako Panna Maria můžeme uchovávat v srdci všechna tajemství Ježíšova života a rozvažovat o nich.

Děkujme Bohu také za nesčetný zástup bratří a sester, kteří byli v průběhu staletí Dominikovými osobními spolupracovníky. Několik málo z nich s ním osobně spolupracovalo při hlásání evangelia během jeho pozemské pouti. Všichni ostatní s ním spolupracovali neseni jeho mocnou přímluvou, jak ji slíbil těm, kdo jemu slíbili poslušnost. Děkujme Bohu zvláště za bratry a sestry prohlášené církví za vzor a měřítko svatosti pro nás, kteří kráčíme po cestě sv. Dominika. Děkujme Bohu za Hyacinta a Česlava, za paní Zdislavu, za Mistra Eckharta, za Rajmunda z Kapuy, za Hyacinta Cormiera, za Patrika Kuželu, Benedikta Hronka, Marii Dolanskou a Tomáše Týna a snad za mnohé další, kteří na téže cestě k vrcholům dokonalosti zanechali svou stopu na území naší provincie. Děkujme milosrdnému Otci, že je posvětil v Pravdě a v apoštolské lásce je přivedl k Jednotě.

Děkujme Bohu za každého ze svých bratří, za každou sestru mnišku, za každou sestru z kongregace, za každou členku Díla bl. Zdislavy, za každého dominikánského laika a laičku. Děkujme Bohu za všechny bratry a sestry, které Bůh povolal do rodiny sv. Dominika v naší provincii. Děkujme Bohu, že nám dopřává chválit ho společnou modlitbou žalmů a zvláště při Oběti chvály ve spojení s Veleknězem Nové smlouvy. Děkujme Bohu, že nám žehná dobrodiním společného života a dobrořečme mu za všechny dary, kterými se můžeme vzájemně obohacovat. Děkujme Bohu, že nás posílá společně kázat tolika rozličnými způsoby, na tak rozmanitá místa a k tolika různým lidem. Nezapomeňme poděkovat Bohu za množství dobrodinců a přátel, kteří nám pro Boží jméno nezištně pomáhají.

Děkujme Otci za okamžik, kdy k nám poprvé promluvil ve skrytosti srdce a tichým hlasem nás pozval k následování svého Syna cestou dokonalé Lásky. Děkujme Bohu za chvíli, kdy jsme prosili o milosrdenství jeho a bratří a kdy jsme s novým jménem přijali i nový šat. Děkujme Bohu za okamžik, k němuž nás trpělivě doprovodili bratři formátoři, kdy jsme vložili své ruce do rukou představeného a říkali jsme: „…skládám profesi a slibuji poslušnost Bohu, blahoslavené Panně Marii, svatému Dominiku a tobě, bratru …, magistrovi Řádu bratří Kazatelů, a tvým nástupcům, podle řehole svatého Augustina a stanov bratří Kazatelů, a proto budu poslušen tebe a tvých nástupců až smrti.“ Děkujme Bohu za to, že si nás profesí trvale zasvětil pro sebe a pro svaté kázání. Děkujme Bohu za vkládání rukou a modlitbu nástupců apoštolů, kterou nás podle své vůle vybavil pro službu svátostmi víry. Děkujme Bohu, že se nad námi znovu a znovu slitovává a dává nám milost pokání. Děkujme Bohu, že nám navzdory naší slabosti a nedostatkům našich bratří dává vytrvalost v povolání. Děkujme Bohu, že chce, abychom – bez ohledu na naše zásluhy – byli kazateli milosti!

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál