AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Salve 2/13 - Kánon Starého zákona

S novým školním rokem vychází i nové číslo revue Salve, jehož tématem je kánon Starého zákona. Vstupuje tak do mnoha bezprostředních souvislostí: s letošním rokem víry, aby připomnělo, že křesťanská víra je mimořádným způsobem živena textem Bible jako slovem Božím; s výročím příchodu Cyrila a Metoděje do naší země, aby připomnělo, že biblický text stojí u kořenů naší kultury a národní identity; s výročím Bible kralické, aby připomnělo, že přes mnohost tradic má Bible křesťany různých vyznání spojovat, a nikoli rozdělovat; a v neposlední řadě s překvapivým faktem toho, že ač jsme malý národ, máme i v moderní době velmi bohatou tradici biblických překladů, o nichž svědčí celá řada aktuálních překladatelských a vydavatelských biblických projektů.

O posledním zmiňovaném faktu ostatně vyčerpávajícím způsobem hovoří symbolicky závěrečná studie Salve, článek Josefa Bartoně o moderních dějinách českého starozákonního překladu. Ostatní stati Salve se z mnoha stran zabývají formováním ideje starozákonního kánonu a konkrétními podobami, kterých kánon nabýval v různých tradicích. Fundamentálně-teologický rámec podává v úvodu David Bouma. Formováním starozákonního kánonu ještě uvnitř židovství se zabývá studie Jiřího Beneše. Patristické období a téma kanonicity řecké Septuaginty zpracovává ve dvou statích Jiří Pavlík. Jak ovlivnil pohled na Starý zákon objev kumránských svitků pojednává Adam Mackerle. Téma starozákonního kánonu v reformaci popisuje Martin Wernisch, proti tomu stojící katolickou tradici vyjádřenou Tridentským koncilem shrnuje Tomáš Petráček. Především do české biblické tradice raného novověku a otázek kolem deuterokanonických knih v českých biblických edicích nás uvede Robert Dittmann.

Odborné, a přece čtenářsky přístupné studie tohoto Salve pocházejí z per předních českých autorů různých křesťanských konfesí, aby o to víc podtrhly fakt, že Bible je společným zdrojem křesťanské víry. K jeho lepšímu poznání toto Salve bezpochyby přispívá.

Martin Bedřich
salve.op.cz