AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

50. výročí narození fr. Julia Augustina Vargy

Milý Julku!
Stejně jako já by ses letos dožil padesáti let. Když jsme byli malí, chodili jsme spolu v Šumperku do baletu. Když jsme povyrostli, setkávali jsme se u Vás při různých příležitostech - dobrých i zlých. Kdybys žil, slavili bychom spolu. Dovol mi proto vyslovit mé blahopřání skrze tyto řádky. Ti, kteří Tě znali, zavzpomínají se mnou. Ti, kteří tě neznali, mohou objevit v Tvém třatřicetiletém životě mnoho inspirace pro svůj duchovní i lidský růst.

Ležel jsi nehybně celá léta, svým dlouhým nehtem sis obracel stránky v knihách, a přes své utrpení jsi byl veselým a zábavným společníkem se smyslem pro humor. Jistě se tedy nebudeš zlobit, když si dnes trochu „pohraji“ s tvým jménem a představím čtenářům poněkud netradičně, kdo byl

JULIUS AUGUSTIN VARGA, OP (* 18. 10. 1962, † 4. 5. 1995)

Jasné myšlení. Bylo tvou silnou stránkou. V duchu dominikánské spirituality získané studiem díla Tomáše Akvinského, pochopitelně v latině…

Upřímnost. Uměl jsi říci jasně a věcně svůj názor. Upřímně jsi hledal pravdu o sobě, o druhých a světě. Svým duchovním synům a dcerám jsi uměl vytknout jejich chyby…

Láska. Viděli jsme ji u tvých rodičů a v jejich láskyplné péči o tebe. Nikdy nekončící služba maminky v krmení a obracení, láskyplné tatínkovo nošení do schodů a ze schodů. A ty jsi pak miloval nás - naslouchal jsi, modlil ses, obětoval, radil, těšil…..

Inteligence. Zajímal ses o všechno. Tvoje knihovna byla důkazem tohoto zájmu. Všechny obory teologie, historie, umění, hudba, kultura…

Uctivost. Nemohl ses ani pokřižovat. Ale všichni jsme vnímali, s jakou úctou ses díval na svatostánek, když jsme tě přivezli do kostela, s jakou úctou jsi přijímal eucharistii i každého člověka…

Statečnost. Nebál ses komunistů, nebál ses estébáků, nebál ses režimu. Statečně jsi snášel velké utrpení po dlouhá léta i relativitu času, který ti byl dán…

*

Autorita. Byl jsi přes svoji nemohoucnost autoritou lidskou i duchovní. Uměl ses podřizovat autoritě Boží. Poslouchal jsi Boha, Církev a své představené jako dominikánský terciář…

Učitel. Byl jsi duchovním otcem mnoha konvertitů. Napočítala jsem jich kolem třiceti. Učil jsi je poznávat Boží lásku, modlit se, hledat životní povolání a správnou stupnici hodnot…

Galantnost. Kolem tebe se pohybovalo mnoho krásných mladých žen. Vždy se u tebe cítily přijaty a milovány velkou celibátní láskou přítele a bratra. Byl jsi lékem na jejich pocity méněcennosti…

Učenost. Nemohl jsi studovat na vysokých školách. Nemohl jsi být knězem, i když jsi po tom toužil. Nemohl jsi žít s bratry dominikány. Přesto jsi byl moudrý, vzdělaný, učený - pravý dominikán…

Svatost. Byla tvým programem. Ani jsme ji nevnímali. Láska k Bohu, k bližnímu, využití všech možností života ke konání dobra. Jak málo možností jsi k tomu měl vzhledem k možnostem našim…

Trpělivost. Postupně ochrnovat. Nechat se krmit, nosit, hýbat jen jedním prstem. Jak mohl tak mladý, inteligentní muž, toto všechno a ještě mnohem víc, vydržet? Radovat se ze života a ještě povzbuzovat k radostnému životu tolik lidí? Odpovědí je tvoje láska k Ježíši Ukřižovanému a Vzkříšenému...

Introvert. Byl jsi vždy otevřený a veselý společník. Ale co se dělo ve tvé duši, když jsi byl sám a hovořil jsi se svým Pánem? Jak citlivé, jemné a něžné muselo být tvé srdce, když jsi byl ctitelem svatého Augustina, jehož jméno jsi nosil? O tvých slzách, bolestech a zápasech jsme neměli tušení…

Naděje. Věřil jsi v život věčný. Věřil jsi, že padne komunismus. Věřil jsi, že každý z nás v životě udělá dobro, které jsi ty sám udělat nemohl. Věřil jsi, že se hříšníci obrátí a dominikánský řád znovu rozkvete…

*

Vděčnost. Byl jsi Bohu vděčný za svůj život. Za dar obrácení. Za každou maličkost, kterou ti druzí prokázali. Vnímali jsme tvou lásku k rodičům. Vděčnost za to, že nezůstali uzavřeni do svého neštěstí, ale otevřeli svůj dům i své srdce nám všem…

Aktivita. Vydával jsi časopis. Psal jsi dopisy. Vsadil jsi sportku a vyhrál video, abys mohl promítat druhým filmy s křesťanskou tématikou. Přijímal jsi návštěvy. Jezdil jsi k nemocným. Neustále v akci, neustále v pohybu. Ty nehybný…

Radost. Uměl ses radovat ze života. Z krásných věcí. Ze zvířat, z přírody, z umění všeho druhu. Neslyšela jsem tě nikdy naříkat. Nevím, že by ses nudil. Slyším, jak ses smál. Rád a často…

Globálnost. Nebyl jsi zaměřen jen na sebe, na jednu farnost, na církev. Viděl jsi dál. Nemohl jsi cestovat, přesto jsi myslel na celý svět. Na bídu celého světa. Víra ti dávala křídla. Nemohl jsi jet do Říma na svatořečení Anežky České, ale mě jsi k tomu pomohl…

Antikomunismus. Žil jsi ve zlých dobách. Angažoval ses v boji proti komunismu, který propagoval násilí a ničil naše duše. Hledal jsi pravdu a mnohým jsi ji ukázal. I vysokou školu odpouštění...

*

Opravdový přítel. Nezapomínej i nyní na své přátele a přimlouvej se za nás, abychom svůj život žili v duchu pravdy a milosrdenství…

Pravý křesťan. Pomoz nám, ať milujeme Boha a bližní a ukazujeme našim nevěřícím spoluobčanům, jak krásné je být křesťanem...

*

Milý Julku!
To, že jsem nalezla svůj duchovní domov právě v dominikánské rodině je tvůj posmrtný žert a důkaz toho, že jsi v náruči Boží, kam jsi směřoval svým svatým životem. Vím, že bys mě nyní napomenul za tu chybu v úvodu. Napsala jsem: „kdo byl Julius Augustin Varga“. Ty ale jsi a ještě budeš… Co je svatost? Ty už znáš odpověď. Pomoz mě hříšné, pomoz nám hříšným ke svatosti!

Lenka Bernadetta Nezbedová
sestra sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy